Kontovillkor

1. Definitioner

Kortutgivare och kreditgivare: Qstar Försäljning AB. Kontohavare: Den som efter ansökan beviljats konto av Kortutgivaren till vilken Kundkort är knutet. Kundkort: Av Qstar Försäljning AB utgivet Truxtopkort, Kortinnehavare: Den för vilken ett Kundkort utfärdats.

2. Giltighet och användning

Kundkortet är Qstar Försäljning AB:s (nedan ”Qstar”) egendom och Qstar äger rätt att byta ut det vid tidpunkt som bolaget bestämmer. Kundkortet är knutet till en kontokredit och gäller för inköp av drivmedel och i förekommande fall andra produkter/tjänster på Qstars samtliga anläggningar och på försäljningsställen med vilka Qstar har tecknat avtal. Qstar äger rätt att från tid till annan utvidga eller inskränka kortets giltighet hos företag som Qstar samarbetar med. Kundkortet är personligt. Kundkortet gäller i förening med personlig kod (pinkod), varvid användning av Kundkortet i förening med pinkoden anses som en kvittens av genomfört köp och godkännande av att till Kundkortet knuten kontokredit belastas, eller genom uppvisande av Kundkortet i förening med i Sverige godkänd legitimationshandling. I sistnämnda fall sker kvittens av köp genom namnunderskrift på köpnota. Den sammanlagda skulden på kontokrediten avseende inköp med ett eller flera Kundkort kan komma att överstiga fastställd kreditgräns per månad. Avtalet om Kundkort gäller tills vidare. Avtalet upphör att gälla en månad efter det att Kontohavaren eller Qstar sagt upp detsamma, om inte annat följer av dessa villkor. Kontohavare som vill säga upp avtalet ska göra det skriftligt till Qstar Försäljning AB, Box 633, 601 14 Norrköping. Om Qstar vill säga upp avtalet, sker det skriftligt till den av Kontohavaren till Qstar senast meddelade adressen.

3. Ansökan om Kundkort

  1. Ansökan om Kundkort görs skriftligt på Qstars ansökningsformulär.  
  1. Kundkort beviljas efter kreditprövning. Qstar förbehåller sig fri prövningsrätt av ansökan. Skulle de lämnade uppgifterna vid ansökan visa sig felaktiga har Qstar rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och återkalla utgivna Kundkort.

4. Handhavande av Kundkort och pinkod

Kundkort är en värdehandling och ska förvaras på betryggande sätt. Kortinnehavaren är skyldig att skydda pinkoden, att vid vetskap om att Kundkortet har kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till Qstar och att i övrigt följa dessa villkor för användning av Kundkortet.

5. Anmälan av förlorat Kundkort, adressändring m.m

Anmälan om förlorat Kundkort, namn- eller adressändring eller annat rörande Kundkort, ska snarast meddelas Qstars Kundservice, tel. 011-28 00 00 eller skriftligt till Qstar Försäljning AB, Box 633, 601 14 Norrköping. Kontohavare ska omedelbart underrätta Qstar om ändrad bolagsform, förändring av ägarstrukturen eller andra förändringar av väsentlig betydelse rörande Kontohavaren.

6. Ansvar för extrakort

Kontohavarens ansvar enligt dessa villkor omfattar samtliga till kontot knutna och utfärdade Kundkort.

7. Betalningsansvar

Kontohavaren är betalningsansvarig för samtliga köp som verkställs med till kontot knutna Kundkort. Kontohavaren ansvar dock inte för något belopp som har belastat kontot genom användande av visst Kundkort efter det att Kontohavaren har anmält till Qstar enligt p. 4.1 att Kundkortet är förlorat och ska spärras, såvida inte Kontohavaren genom svikligt handlande har bidragit till att en obehörig transaktion har kunnat genomföras. Kontohavaren svarar dock för hela beloppet om hen inte underrättar Qstar, utan onödigt dröjsmål efter att denne har fått vetskap om den obehöriga transaktionen, att hen inte anser sig betalningsskyldig för transaktionen. Om Qstar lämnat Kontohavaren information om den obehöriga transaktionen ska under alla förhållanden sådan underrättelse lämnas inom tretton månader från det att beloppet belastat kontot. Om någon annan än Kontohavaren är behörig enligt avtalet att använda ett Kundkort kopplat till Kontohavarens konto, ska, vid bedömningen av om Kontohavaren ansvar för något belopp, den andra personens handlande räknas som om Kontohavaren själv hade handlat. Om Kundkortet används för inköp av tjänster/produkter av annan än Qstar har Kontohavaren inte rätt att gentemot Qstar göra invändningar såvitt gäller betalningsansvar för inköpet grundat på fel, dröjsmål eller annan brist hänförlig till den aktuella tjänsten/produkten.

8. Faktura/Kontoutdrag

Fakturering sker två gånger per månad per den 15:e och den sista dagen i varje månad, såvida inte annan överenskommelse träffas. Betalningen ska vara Qstar tillhanda senast på fakturans angivna förfallodag. Vid försenad betalning äger Qstar rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet med de villkor som angetts på fakturan och att påföra påminnelse- och kravavgifter samt inkassokostnader enligt lag. Qstar äger rätt att överlåta/pantsätta fordringar utan att i förväg inhämta Kontohavarens godkännande. Vid pappersfaktura utgår en avgift om 25 kr/faktura.

9. Autogiro

  1. Vid betalning via autogiro medger Kontohavaren att uttag görs från aktuellt konto för betalning till Qstar av faktura. Uttag görs på aktuell fakturas förfallodag eller, om denna är på en lördag eller helgdag, på närmast därpå följande vardag. Kontohavaren förbinder sig gentemot Qstar att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på aktuellt konto senast dagen före förfallodagen. Om betalning via autogiro inte sker, och detta inte är hänförligt till Qstar, t.ex. därför att tillräckligt belopp inte finns på aktuellt konto, är Kontohavaren skyldig att erlägga ränta och avgifter m.m. enligt p. 7.1.  
  1. Qstar ska vid betalning via autogiro senast sju dagar före förfallodagen underrätta Kontohavaren om fakturans belopp och förfallodag. Om Kontohavaren ej medger uttaget ska denne omedelbart och senast fem bankdagar före förfallodagen underrätta sin bank härom. Kontohavarens medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem dagar efter det att medgivandet återkallats. Om Kontohavaren vill återkalla ett medgivande görs det genom skriftligt meddelande till Qstar eller kontohållande bank. Qstar svarar vid betalning via autogiro för fakturans riktighet och ska vid anfordran återbetala vad som felaktigt kan ha överförts från Kontohavarens konto.

10. Kreditgränser, uppsägning av avtal i förtid m.m

  1. Qstar har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, återkräva Kundkortet och/eller spärra det för ytterligare inköp om Kontohavaren inte i rätt tid fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot Qstar, vid befarad betalningsoförmåga hos Kontohavaren och/eller vid Kontohavarens dödsfall. Qstar har även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande eller spärra Kundkort vid missbruk eller annan otillbörlig användning. Vid uppsägning av avtalet på i denna bestämmelse behandlade grunder förfaller hela krediten jämte ränta och avgifter till omedelbar betalning. Qstar har vidare rätt att ändra kreditgränsen för Kundkortets användning utan föregående meddelande till Kontohavaren.  
  1. Om Kontohavare inte utnyttjar sitt kort under fem sammanhängande år har Qstar rätt att spärra kortet för framtida användning och säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

11. Force Majeure, ansvarsbegränsning och tvister

Qstar ska inte vara ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lockout, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet. Förbehållet för lockout, strejk och blockad gäller även om Qstar själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska ersättas av Qstar endast i den mån skada orsakas av att Qstar har varit oaktsamt. Qstar ansvarar inte för fel på kortutrustning, kommunikationsutrustning, för bristande nötverksuppkoppling eller förändringar av Qstars egna eller annat anslutet stationsnät eller övriga inköpsställen. Qstar svarar inte heller för indirekta skador eller följdskador av vad slag det än må vara, såvida annat inte följer av tvingande lag. Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor. Tvister i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige enligt rättegångsbalkens regler.

12. Förändring av villkoren m.m

Dessa villkor gäller tills det att Qstar meddelat annat. Qstar äger rätt att meddela ändring genom att skriftligt meddelande tillsänds Kontohavaren i t.ex. faktura eller kontoutdrag. Kontohavaren anses ha godkänt ändringen genom fortsatt utnyttjande av Kundkortet. Vid marknadsföringen av Kundkort har Qstar följt svensk lag om marknadsföring. Klagomål kan lämnas till Qstar och behandlas i syfte att få till stånd en lösning i samförstånd. Avtalsvillkoren finns tillgängliga på svenska språket. Kommunikation i anledning av avtalet sker på svenska språket. 

13. Personuppgiftsbehandling

Qstar är ansvarig för behandling av personuppgifter för kontaktpersoner hos företagskunder. För information om Qstars personuppgiftsbehandling, se qstar.se/integritetspolicy. För juridiska personer som har Kundkort hos Qstar och som har valt att ange personuppgifter som kortrefenser på Kundkort gäller Qstars personuppgiftsbiträdesavtal, se qstar.se/information/personuppgiftsbitradesavtal.

Qstar Försäljning AB • Org.nr: 556349-2262 

Postadress: Box 633, 601 14 Norrköping 

Besöksadress: Spårgatan 5, 602 23 Norrköping 

Telefon: 011-28 00 00. E-post: info@qstar.se 

Qstar Försäljning AB:s huvudsakliga verksamhet är att driva bensin- och drivmedelsstationer. 

Kontakta oss

Qstar är ansvarig för behandling av dina personuppgifter. Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av personuppgifter kan du alltid kontakta oss, tel. 011-28 00 00, e-post info@qstar.se