Kontovillkor

1. Definitioner

Kortutgivare och kreditgivare: Swea Energi AB, Kontohavare: Den som efter ansökan beviljats konto av Kortutgivaren, Kundkort: Av Swea Energi AB utgivet Truxtopkort, Kortinnehavare: Den för vilken ett Kundkort utfärdats, Kontoinnehavaren: Den för vilken ett Kundkort utfärdats

2. Giltighet och användning

Kundkortet är Swea Energi AB:s (nedan ”Swea”s) egendom och Swea äger rätt att byta ut det vid tidpunkt som bolaget bestämmer. Kundkortet är knutet till en kontokredit och gäller för inköp av drivmedel, Adblue och spolarvätska på Sweas samtliga anläggningar och på försäljningsställen med vilka Swea har tecknat avtal. Swea äger rätt att från tid till annan utvidga eller inskränka kortets giltighet hos företag som Swea samarbetar med. Kundkortet är personligt. Kundkortet gäller i förening med personlig kod (pinkod), varvid användning av Kundkortet i förening med pinkoden anses som en kvittens av genomfört köp och godkännande av att till Kundkortet knuten kontokredit belastas. Avtalet upphör att gälla en månad efter det att Kontohavaren eller Swea sagt upp detsamma. Kontohavare som vill säga upp avtalet ska göra det skriftligt till Swea Energi AB, Box 3123, 600 03 Norrköping. Om Swea vill säga upp avtalet, sker det skriftligt till den av Kontohavaren till Swea senast meddelade adressen.

3. Ansökan om Kundkort

Ansökan om Kundkort görs skriftligt på Sweas ansökningsformulär. Kundkort beviljas efter kreditprövning. Skulle de lämnade uppgifterna vid ansökan visa sig felaktiga har Swea rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och återkalla utgivna Kundkort.

4. Handhavande av Kundkort och pinkod

Kundkort är en värdehandling och ska förvaras på betryggande sätt. Kortinnehavaren är skyldig att skydda pinkoden, att vid vetskap om att Kundkortet har kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till Swea och att i övrigt följa dessa villkor för användning av Kundkortet.

5. Anmälan av förlorat Kundkort, adressändring m.m

Anmälan om förlorat Kundkort, namn- eller adressändring eller annat rörande Kundkort, ska snarast meddelas Sweas Kundservice, tel. 020-450 800 eller skriftligt till Swea Energi AB, Box 3123, 600 03 Norrköping. Kontohavare ska omedelbart underrätta Swea om ändrad bolagsform, förändring av ägarstrukturen eller andra förändringar av väsentlig betydelse rörande Kontohavaren.

6. Ansvar för extrakort

Kontohavarens ansvar enligt dessa villkor omfattar samtliga till kontot knutna och utfärdade Kundkort.

7. Betalningsansvar

Kontohavaren är betalningsansvarig för samtliga köp som verkställs med till kontot knutna Kundkort. Kontohavaren ansvar dock inte för något belopp som har belastat kontot genom användande av visst Kundkort efter det att Kontohavaren har anmält till Swea enligt p. 5 att Kundkortet är förlorat och ska spärras, såvida inte Kontohavaren genom svikligt handlande har bidragit till att en obehörig transaktion har kunnat genomföras. Kontohavaren svarar dock för hela beloppet om hen inte underrättar Swea, utan onödigt dröjsmål efter att denne har fått vetskap om den obehöriga transaktionen, att hen inte anser sig betalningsskyldig för transaktionen. Om Swea lämnat Kontohavaren information om den obehöriga transaktionen ska under alla förhållanden sådan underrättelse lämnas inom tretton månader från det att beloppet belastat kontot.

8. Faktura/Kontoutdrag

Fakturering sker två gånger per månad per den 15:e och den sista dagen i varje månad, såvida inte annan överenskommelse träffas. Betalningen ska vara Swea tillhanda senast på fakturans angivna förfallodag. Vid försenad betalning äger Swea rätt att debitera dröjsmålsränta i enlighet med de villkor som angetts på fakturan och att påföra påminnelse- och kravavgifter samt inkassokostnader enligt lag. Swea äger rätt att överlåta/pantsätta fordringar utan att i förväg inhämta Kontohavarens godkännande. Vid pappersfaktura utgår en avgift om 25 kr/faktura.

9. Autogiro

Vid betalning via autogiro medger Kontohavaren att uttag görs från aktuellt konto för betalning till Swea av faktura. Uttag görs på aktuell fakturas förfallodag eller, om denna är på en lördag eller helgdag, på närmast därpå följande vardag. Kontohavaren förbinder sig gentemot Swea att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på aktuellt konto senast dagen före förfallodagen. Om betalning via autogiro inte sker, och detta inte är hänförligt till Swea, t.ex. därför att tillräckligt belopp inte finns på aktuellt konto, är Kontohavaren skyldig att erlägga ränta och avgifter m.m. enligt p. 8. Swea ska vid betalning via autogiro senast sju dagar före förfallodagen underrätta Kontohavaren om fakturans belopp och förfallodag. Om Kontohavaren ej medger uttaget ska denne omedelbart och senast fem bankdagar före förfallodagen underrätta sin bank. Kontohavarens medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem dagar efter det att medgivandet återkallats. Om Kontohavaren vill återkalla ett medgivande görs det genom skriftligt meddelande till Swea eller kontohållande bank. Swea svarar vid betalning via autogiro för fakturans riktighet och ska vid anfordran återbetala vad som felaktigt kan ha överförts från Kontohavarens konto.

10. Kreditgränser, uppsägning av avtal i förtid m.m

Swea har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, återkräva Kundkortet och/eller spärra det för ytterligare inköp om Kontohavaren inte i rätt tid fullgör sina betalningsskyldigheter gentemot Swea och/eller vid befarad betalningsoförmåga hos Kontohavaren. Swea har även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande eller spärra Kundkort vid missbruk eller annan otillbörlig användning. Vid uppsägning av avtalet på i denna bestämmelse behandlade grunder förfaller hela krediten jämte ränta och avgifter till omedelbar betalning. Swea har vidare rätt att ändra kreditgränsen för Kundkortets användning utan föregående meddelande till Kontohavaren. Om Kontoinnehavare inte utnyttjar sitt kort under fem sammanhängande år har Swea rätt att spärra kortet för framtida användning och säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

11. Force Majeure, ansvarsbegränsning och tvister

Swea ska inte vara ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, sabotage, strejk eller lockout, bojkott, upplopp eller annan liknande omständighet. Förbehållet för lockout, strejk och blockad gäller även om Swea själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska ersättas av Swea endast i den mån skada orsakas av att Swea har varit oaktsam. Swea ansvarar inte för fel på kortutrustning, kommunikationsutrustning, förändringar av Sweas egna eller annat anslutet stationsnät eller övriga inköpsställen. Swea svarar inte heller för indirekta skador eller följdskador till annan skada, såvida annat inte följer av tvingande lag. Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor. Tvister i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige enligt rättegångsbalkens regler.

12. Förändring av villkoren m.m

Dessa villkor gäller tills det att Swea meddelat annat. Swea äger rätt att meddela ändring genom att skriftligt meddelande tillsänds Kontohavaren i t.ex. faktura eller kontoutdrag. Kontohavaren anses ha godkänt ändringen genom fortsatt utnyttjande av Kundkortet.

13. Personuppgiftsbehandling

Swea värnar om att skydda din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter enligt gällande lag. Du kan även ta del av Sweas behandling av personuppgifter genom att besöka Sweas hemsida, sweaenergi.se. Om du hellre vill att vi skickar information om behandlingen av personuppgifter till dig per post är du välkommen att höra av dig till oss på info@sweaenergi.se/020-450 800.