Information till övriga personer som kommer i kontakt med oss

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter 

Qstar Försäljning Aktiebolag, Box 633, 601 14 Norrköping, tel. 011-28 00 00, e-post info@qstar.se, är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag. 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter (se ovan för kontaktuppgifter). 

Du har alltid rätt att få närmare information om personuppgiftsbehandling som görs med stöd av en s.k. intresseavvägning (se nedan) samt att invända mot sådan behandling.  

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten). 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi kan behandla dina personuppgifter i en pågående dialog mellan oss och dig i syfte att besvara dina frågor eller, om du är en anhörig till en kund, i syfte att förmedla information som är viktig i den kundrelationen. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att kunna uppvisa regelefterlevnad, samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi bedömer att våra intressen är berättigade för angivna ändamål och att dina intressen inte väger tyngre.  

Om du blir kund hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för andra ändamål, som du då får information om.  

Inspelning av telefonsamtal 

Telefonsamtal som du har med våra medarbetare kan komma att spelas in. Detta kan ske för att utveckla vår verksamhet (utbilda medarbetare och för att ge bättre service) och för att dokumentera ingångna avtal. Inspelningar gjorda för ändamålet att utveckla vår verksamhet sparas som längst i tre månader, medan inspelningar gjorda för att dokumentera ingångna avtal som längst sparas i fem år. 

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi? 

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss. Det kan exempelvis vara namn och kontaktuppgifter.   

Till vilka kan vi lämna ut dina personuppgifter? 

Qstar kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, andra samarbetspartners, försäkringsbolag, banker och till myndigheter och andra offentliga organ. 

Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler. Sådana företag har antagit s.k. standardavtalsklausuler (som du kan ta del av och läsa mer om här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa mer om vilka länder som anses ha tillräckligt hög skyddsnivå samt ta del av kompletterande information). 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi kan behandla dina personuppgifter under den tid som vår dialog pågår och i upp till drygt ett år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. Om du är anhörig till en kund hos oss kan vi spara dina personuppgifter under den tid kundförhållandet består och under ett år därefter. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk. För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid.