Information till kontaktpersoner (inkl. chaufförer) hos leverantörer, återförsäljare, skötare, servicetekniker och andra samarbetspartners om TruXtops behandling av personuppgifter 

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter 

Qstar Försäljning Aktiebolag, Box 633, 601 14 Norrköping, tel. 011-28 00 00, e-post info@qstar.se, är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag. 

För chaufförers personuppgifter kan Qstar vara gemensamt personuppgiftsansvarig med Scania CV Aktiebolag, Box 903, 57229 Oskarshamn, tel. 08-55 381 000, (”Scania”) om personuppgifterna förekommer i elektroniska färdskrivare. För information om Scanias behandling av personuppgifter, se Scanias villkor för databehandling och dataskydd. 

Qstar ansvarar för att tillhandahålla dig relevant information om behandlingen av dina personuppgifter och för att tillgodose dina rättigheter enligt lag. Scania ansvarar dock för att tillgodose chaufförers rättigheter enligt lag, vad beträffar personuppgifter som förekommer i elektroniska färdskrivare. 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter (se ovan för kontaktuppgifter). 

Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring genom att kontakta oss. 

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtal med våra samarbetspartners (inkluderat din arbets- eller uppdragsgivare) och kunder (bl.a. för att kunna kommunicera med våra leverantörer, återförsäljare och andra samarbetspartners och för att kunna hantera avtalsrelationer med våra kunder). Vi anser att detta är ett berättigat intresse för behandlingen. Vi anser också att planering och utveckling av vår verksamhet, goodwill, säkerhetsändamål, dokumentering och administration av avtal mellan oss och din arbets- eller uppdragsgivare, administration av försäkringsärenden, systemadministration, uppfyllelse av relevanta certifieringar, att kunna uppvisa regelefterlevnad samt hantering av rättsliga anspråk är berättigade intressen, och kan behandla dina personuppgifter för dessa ändamål. Vi bedömer att våra intressen är berättigade för angivna ändamål och att dina intressen inte väger tyngre. 

Vi kan behandla chaufförers positioneringsuppgifter för logistiska ändamål, fördelning av resurser, säkerhet (för chauffören, övriga personer, godset och materialet), klagomålshantering, kundservice och i syfte att föra den elektroniska färdskrivaren. Vi bedömer att våra intressen är berättigade för angivna ändamål och att dina intressen som chaufför inte väger tyngre. 

Vi kan behandla uppgifter som rör din hälsa i samband med rapportering om incidenter. I den mån vi behandlar sådana känsliga personuppgifter är behandlingen nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk. Ändamålet med sådan behandling är att kunna hantera incidenter, t.ex. olyckor eller skadeåverkan. 

I vissa fall måste vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. för att sköta vår ekonomi och bokföring. 

Vilka uppgifter om dig behandlar vi? 

Vi kan inhämta uppgifter om dig från den samarbetspartner som är din arbets- eller uppdragsgivare och som vi har en avtalsrelation med. Vi kan också inhämta uppgifter om dig från fordonsregistret eller allmänheten (t.ex. vid rekommendationer inför nya avtalsrelationer). De kategorier av uppgifter som vi inhämtar om dig är typiskt sett namn, telefonnummer, epostadress, personnummer, arbets- eller uppdragsgivare, titel, ansvarsområden och behörigheter. Vi kan även beroende på situation behandla bilder, ljud- och videoupptagningar, körkortsuppgifter, fordonsuppgifter, positioneringsuppgifter, uppgifter om arvode, identifikationsuppgifter i IT-system, samt uppgifter om hälsa (i samband med eventuell incidentrapportering), som antingen du eller din arbets- eller uppdragsgivare lämnar till oss. 

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter? 

Qstar kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra kunder, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, andra samarbetspartners, försäkringsbolag, banker och till myndigheter och andra offentliga organ. 

Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler. Sådana företag har antagit s.k. standardavtalsklausuler (som du kan ta del av och läsa mer om här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa mer om vilka länder som anses ha tillräckligt hög skyddsnivå samt ta del av kompletterande information). 

Hur länge behandlar vi dina uppgifter? 

Qstar behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som vi har ett avtal med den samarbetspartner som du är verksam hos och i ett år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre eller kortare tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att sköta vår bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) i samband med rättsliga anspråk. För att kunna utöva eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid. 

Telefonsamtal med våra medarbetare kan komma att spelas in. Detta kan ske för att utveckla vår verksamhet (utbilda medarbetare och för att ge bättre service) och för att dokumentera ingångna avtal. Inspelningar gjorda för ändamålet att utveckla vår verksamhet sparas som längst i tre månader, medan inspelningar gjorda för att dokumentera ingångna avtal som längst sparas i fem år.