Information till kontaktpersoner hos kunder (privatpersoner) om Sweas behandling av personuppgifter

Information till kontaktpersoner hos kunder (privatpersoner) om Sweas behandling av personuppgifter

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Swea Energi AB, org. nr 556370–3205, Spårgatan 5, 602 23 Norrköping, tel. nr 020–450 800, e-post dataskydd@sweaenergi.se, är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Om du har köpt produkter eller tjänster från Swea Energi via ett ombud eller en agent är Swea Energi gemensamt personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter tillsammans med det ombudet eller den agenten. Kontakta gärna oss för information om vilka ombud och agenter vi anlitar. Swea Energi ansvarar för att tillhandahålla dig relevant information om behandlingen av personuppgifter och tillgodose dina rättigheter enligt lag.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter (se ovan för kontaktuppgifter).

Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund (t.ex. genom att genomföra beställningar, göra kreditprövning, leverera produkter, möjliggöra användning av ditt tankkort, följa upp historik om avtalsrelationen m.m.).

I vissa fall måste vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. för att sköta vår ekonomi och bokföring men också för att följa kreditgivnings- och penningtvättskrav och andra krav från myndighet.

I andra fall bedömer vi att våra intressen av att behandla dina personuppgifter är berättigade och att dina intressen inte väger tyngre. Vi anser att våra berättigade intressen är planering och utveckling av vår verksamhet, marknadsföring av våra egna produkter och tjänster, goodwill, dokumentering och administration av avtal mellan oss, administration av försäkringsärenden, säkerhetsändamål, uppfyllelse av krav för relevanta certifieringar, att kunna uppvisa regelefterlevnad samt hantering av rättsliga anspråk.

Vi kan behandla uppgifter som rör din hälsa i samband med rapportering om incidenter. I den mån vi behandlar sådana känsliga personuppgifter är behandlingen nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Ändamålet med sådan behandling är att kunna hantera incidenter, t.ex. olyckor eller skadeåverkan.

Det är en förutsättning för att vi ska kunna ingå avtal med dig att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vilka uppgifter om dig behandlar vi?
Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss. Det kan exempelvis vara namn, kontaktuppgifter, personnummer samt köp- och betalningsinformation, men kan även vara bild, video- och ljudupptagning, körkortsuppgifter, fordonsuppgifter och uppgifter om hälsa i samband med stationsövervakning och eventuell incidentrapportering.

Vi kan även inhämta uppgifter om din inkomst och skuldhistorik från Bisnode Sverige AB, eller motsvarande kreditupplysningsföretag, för att kunna bedöma om förutsättningar finns för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Vi kan också inhämta offentliga namn- och adressuppgifter som rör dig från Bisnode Sverige AB, eller motsvarande upplysningsföretag, för att kontrollera att de personuppgifter vi har om dig är korrekta.

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, banker, försäkringsbolag och till myndigheter och andra offentliga organ.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?
Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som vi har ett avtal med dig och som längst i ett år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) i samband med rättsliga anspråk. För att kunna utöva eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid.

Telefonsamtal med våra medarbetare kan komma att spelas in. Detta kan ske för att utveckla vår verksamhet (utbilda medarbetare och för att ge bättre service) och för att dokumentera ingångna avtal. Inspelningar gjorda för ändamålet att utveckla vår verksamhet sparas som längst i tre månader, medan inspelningar gjorda för att dokumentera ingångna avtal som längst sparas i fem år.