Information till kontaktpersoner hos företagskunder (och andra juridiska personer) om TruXtops behandling av personuppgifter

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Qstar Försäljning Aktiebolag, Box 633, 601 14 Norrköping, tel. 011-28 00 00, e-post info@qstar.se, är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag. 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter (se ovan för kontaktuppgifter). 

Du har alltid rätt att få närmare information om personuppgiftsbehandling som görs med stöd av en s.k. intresseavvägning (se nedan) samt att invända mot sådan behandling.  

Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring och att invända mot att vi kartlägger dina köpvanor. Om du har lämnat ditt samtycke till att få erbjudanden från Qstars affärspartners kan du alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. 

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten). 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Ändamål med Qstars behandling Rättslig grund  
Genomföra beställningar och leverera produkter till din arbets- eller uppdragsgivare Berättigat intresse 
Genomföra kreditprövning och möjliggöra användning av tankkort för din arbets- eller uppdragsgivare Berättigat intresse 
Dokumentera, administrera och följa upp historik kring avtalsrelationen med din arbets- eller uppdragsgivare Berättigat intresse 
Hantera klagomål och tillhandahålla kundservice Berättigat intresse 
Administration av betaltransaktioner Berättigat intresse  
Planera och utveckla verksamheten Berättigat intresse 
Marknadsföring av egna produkter och tjänster Berättigat intresse 
Marknadsföring av andras produkter och tjänster Samtycke  
Dokumentera verksamheten, exempelvis goodwill, säkerhet m.m. Berättigat intresse och rättslig förpliktelse 
Dokumentera administration av försäkringsärenden Berättigat intresse och rättslig förpliktelse 
Systemadministration Berättigat intresse 
Dokumentera uppfyllelse av krav på relevanta certifieringar samt uppvisa regelefterlevnad Berättigat intresse och rättslig förpliktelse 
Fullgöra bokföringsskyldighet enligt lag, kreditgivningskrav enligt lag samt andra krav enligt lag  Rättslig förpliktelse 
Säkerhetsändamål  Berättigat intresse och rättslig förpliktelse 
Rapportera och hantera incidenter, exempelvis olyckor eller skadeåverkan  Berättigat intresse och rättslig förpliktelse samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (för behandling av särskilda kategorier av personuppgifter)   
Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk Berättigat intresse 

Marknadsföring till din arbets- eller uppdragsgivare eller dig 

Vi kan som sagt behandla dina personuppgifter för att marknadsföra våra och andras produkter och tjänster. Behandlingen kan innebära att vi kartlägger din arbets- eller uppdragsgivares eller dina köpvanor på våra stationer (s.k. profilering) för att kunna erbjuda din arbets- eller uppdragsgivare individuellt anpassade förmåner och information om näraliggande stationer. Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring och att invända mot profilering genom att kontakta oss. 

Inspelning av telefonsamtal  

Telefonsamtal som du har med våra medarbetare kan komma att spelas in. Detta kan ske för att utveckla vår verksamhet (utbilda medarbetare och för att ge bättre service) och för att dokumentera ingångna avtal. Inspelningar gjorda för ändamålet att utveckla vår verksamhet sparas som längst i tre månader, medan inspelningar gjorda för att dokumentera ingångna avtal som längst sparas i fem år. 

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi? 

Vi kan inhämta uppgifter om dig från din arbets- eller uppdragsgivare som vi har en avtalsrelation med. De kategorier av uppgifter som vi inhämtar om dig är typiskt sett: 

  • namn, telefonnummer, e postadress och personnummer; 
  • arbets- eller uppdragsgivare,  
  • titel, ansvarsområden och behörigheter, 
  • köp- och betalningsinformation (beroende på situation), 
  • bilder, ljud- och videoupptagningar, 
  • namn, telefonnummer, e postadress och personnummer; 
  • arbets- eller uppdragsgivare,  
  • titel, ansvarsområden och behörigheter, 
  • köp- och betalningsinformation (beroende på situation), 
  • bilder, ljud- och videoupptagningar, 

Vi kan även behandla motsvarande uppgifter som du lämnar till oss. 

Till vilka kan vi lämna ut dina personuppgifter? 

Qstar kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, andra samarbetspartners, försäkringsbolag, banker och till myndigheter och andra offentliga organ. 

Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler. Sådana företag har antagit s.k. standardavtalsklausuler (som du kan ta del av och läsa mer om här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa mer om vilka länder som anses ha tillräckligt hög skyddsnivå samt ta del av kompletterande information). 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter? 

Qstar behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som vi har ett avtal med din arbets- eller uppdragsgivare och som längst i ett år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk. För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid.