Information till arbetssökande och referenspersoner om TruXtops behandling av personuppgifter

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Qstar Försäljning Aktiebolag, Box 633, 601 14 Norrköping, tel. 011-28 00 00, e-post info@qstar.se, är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag. 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter (se ovan för kontaktuppgifter). 

Du har alltid rätt att få närmare information om personuppgiftsbehandling som görs med stöd av en s.k. intresseavvägning (se nedan) samt att invända mot sådan behandling.  

Det är en förutsättning för att du ska kunna söka tjänsten och vi eventuellt ska ingå anställningsavtal med dig att du lämnar dina personuppgifter till oss.  

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten). 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att tillsätta tjänster hos oss. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att kunna uppvisa regelefterlevnad, samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi bedömer att våra intressen är berättigade för angivna ändamål och att dina intressen inte väger tyngre.  

Om du blir anställd hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för andra ändamål, som du då får information om.  

Inspelning av telefonsamtal  

Telefonsamtal som du har med våra medarbetare kan komma att spelas in. Detta kan ske för att utveckla vår verksamhet (utbilda medarbetare och för att ge bättre service) och för att dokumentera ingångna avtal. Inspelningar gjorda för ändamålet att utveckla vår verksamhet sparas som längst i tre månader, medan inspelningar gjorda för att dokumentera ingångna avtal som längst sparas i fem år. 

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi? 

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss. Det kan exempelvis vara namn, kontaktuppgifter, personnummer, kön, körkortsuppgifter, behörigheter och utbildningar, samt uppgifter om nuvarande och tidigare anställningar. 

Vi kan även inhämta uppgifter om inkomst och skuldhistorik från Creditsafe i Sverige AB, Bisnode Sverige AB, och/eller motsvarande kreditupplysningsföretag, samt uppgifter från de referenspersoner som du som arbetssökande har angett. De kategorier av personuppgifter om dig som arbetssökande som inhämtas från referenspersoner är typiskt sett arbets-/uppdragsgivare, anställningsperiod, arbetsprestation, personliga egenskaper, titel och ansvarsområden. 

Vi kan inhämta personuppgifter om referenspersoner från arbetssökande i samband med ansökan till en tjänst. De kategorier av personuppgifter om dig som referensperson som inhämtas från den arbetssökande är typiskt sett namn, telefonnummer, e-postadress, arbets-/uppdragsgivare, titel och ansvarsområden. 

Till vilka kan vi lämna ut dina personuppgifter? 

Qstar kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, andra samarbetspartners, försäkringsbolag, banker och till myndigheter och andra offentliga organ.

Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler. Sådana företag har antagit s.k. standardavtalsklausuler (som du kan ta del av och läsa mer om här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa mer om vilka länder som anses ha tillräckligt hög skyddsnivå samt ta del av kompletterande information). 

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Personuppgifter för sökande vars ansökan inte lett till anställning sparar vi under den tid som krav som uppstår genom rekryteringsprocessen kan riktas mot oss. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk.  

Om du som arbetssökande vill att vi sparar dina personuppgifter under en längre tid för framtida tillsättningar av tjänster är du välkommen att kontakta oss.