Information om TruXtops behandling av personuppgifter i samband med stationsövervakning och incidentrapportering

Information om TruXtops behandling av personuppgifter i samband med stationsövervakning, incidentrapportering och tankning på våra stationer*.

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Qstar Försäljning Aktiebolag, Box 633, 601 14 Norrköping, tel. 011-28 00 00, e-post info@qstar.se, är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag. 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter (se ovan för kontaktuppgifter). 

Du har alltid rätt att få närmare information om personuppgiftsbehandling som görs med stöd av en s.k. intresseavvägning (se nedan) samt att invända mot sådan behandling.  

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten). 

Gemensamt personuppgiftsansvar med Scania  

För chaufförers personuppgifter kan Qstar vara gemensamt personuppgiftsansvarig med Scania CV Aktiebolag, Box 903, 57229 Oskarshamn, tel. 08-55 381 000, jämte även andra företag inom Scania-koncernen eller företag som ingår i Scania CV Aktiebolags nätverk av auktoriserade försäljningsrepresentanter (gemensamt benämnda ”Scania”). För information om Scanias behandling av personuppgifter, se Scania-koncernens integritetspolicies såsom de publiceras löpande på www.scania.com och www.scania.com/se, som även innehåller kontaktuppgifter för frågor och synpunkter kring Scania-koncernens personuppgiftsbehandling.  
 

För din kännedom har Scania, genom en överenskommelse mellan Scania och Qstar, åtagit sig det primära ansvaret för att uppfylla ett flertal av de skyldigheter som framgår av GDPR och som tar sikte på dina rättigheter, nämligen skyldigheterna om: 

  • Insyn och villkor, art. 12, 
  • Information och tillgång till personuppgifter, art. 13-15, 
  • Rättelse och radering, art. 16-20, och 
  • Rätt att göra invändningar och automatiserat individuellt beslutsfattande, art. 21-22. 

Även om Scania har åtagit sig det primära ansvaret för ovan nämnda skyldigheter har du rätt att utöva dina rättigheter enligt GDPR emot var och en de personuppgiftsansvariga, det vill säga både Scania och Qstar.  

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Ändamål med Qstars behandling Rättslig grund  
Säkerhetsändamål  Berättigat intresse och rättslig förpliktelse 
 Dokumentera verksamheten, exempelvis goodwill, säkerhet m.m.  Berättigat intresse och rättslig förpliktelse 
 Dokumentera administration av försäkringsärenden  Berättigat intresse och rättslig förpliktelse 
 Systemadministration   Berättigat intresse 
 Dokumentera uppfyllelse av krav på relevanta certifieringar samt uppvisa regelefterlevnad  Berättigat intresse och rättslig förpliktelse 
Hantera klagomål och tillhandahålla service  Berättigat intresse  
 Föra den elektroniska färdskrivaren (endast chaufförer)   Berättigat intresse och rättsliga förpliktelser 
Rapportera och hantera incidenter, exempelvis olyckor eller skadeåverkan   Berättigat intresse och rättslig förpliktelse samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (för behandling av särskilda kategorier av personuppgifter)   
Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk Berättigat intresse 

Inspelning av telefonsamtal  

Telefonsamtal som du har med våra medarbetare kan komma att spelas in. Detta kan ske för att utveckla vår verksamhet (utbilda medarbetare och för att ge bättre service) och för att dokumentera ingångna avtal. Inspelningar gjorda för ändamålet att utveckla vår verksamhet sparas som längst i tre månader, medan inspelningar gjorda för att dokumentera ingångna avtal som längst sparas i fem år. 

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi? 

Vi kan inhämta uppgifter om dig från fordonsregistret, våra samarbetspartners och allmänheten (vid incidentrapportering). De kategorier av uppgifter som vi inhämtar om dig är typiskt sett; 

  • namn, telefonnummer och e-postadress; 
  • arbets-/uppdragsgivare; 
  • fordonsuppgifter;  
  • försäkringsuppgifter; 
  • relation till den inträffade incidenten och inträffade skador.  

Vi kan även behandla motsvarande uppgifter som du lämnar till oss.  

Till vilka kan vi lämna ut dina personuppgifter? 

Qstar kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, andra samarbetspartners, försäkringsbolag, banker och till myndigheter och andra offentliga organ. 

Vi behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler. Sådana företag har antagit s.k. standardavtalsklausuler (som du kan ta del av och läsa mer om här), och/eller så sker behandlingen i sådana länder som EU-kommissionen har beslutat erbjuder adekvat skyddsnivå för personuppgifter (här kan du läsa mer om vilka länder som anses ha tillräckligt hög skyddsnivå samt ta del av kompletterande information). 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter? 

Personuppgifter som inhämtas via kameraövervakning raderas i regel inom två månader efter inhämtning. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att sköta vår bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk. För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid.