Information till kontaktpersoner hos potentiella företagskunder* om Sweas behandling av personuppgifter

Information till kontaktpersoner hos potentiella företagskunder* om Sweas behandling av personuppgifter

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Swea Energi AB, org. nr 556370–3205, Spårgatan 5, 602 23 Norrköping, tel. nr 020–450 800, e-post dataskydd@sweaenergi.se, är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter (se ovan för kontaktuppgifter).

Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten).

Varför behandlar vi personuppgifter?
Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för marknadsföring av våra egna produkter och tjänster samt i förekommande fall för att dokumentera avtal du ingår med oss för din arbets- eller uppdragsgivares räkning. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att kunna uppvisa regelefterlevnad samt i samband med rättsliga anspråk. Vi bedömer att våra intressen är berättigade för angivna ändamål och att dina intressen inte väger tyngre.

Om din arbets- eller uppdragsgivare blir kund hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för andra ändamål, som du då får information om.

Vilka uppgifter om dig behandlar vi?
Vi har inhämtat dina uppgifter från Bisnode Sverige AB. De kategorier av uppgifter som vi inhämtar om dig är typiskt sett namn, telefonnummer, e‑postadress, arbetsgivare och titel. Som huvudregel har uppgifterna sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor.

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, banker, försäkringsbolag och till myndigheter och andra offentliga organ.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter under tre månader för marknadsföringsutskick. Om du tackar nej till våra erbjudanden eller motsätter dig direktmarknadsföring kan vi spara dina uppgifter för att du inte ska få ytterligare utskick från oss i upp till ett år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) i samband med rättsliga anspråk.

Telefonsamtal med våra medarbetare kan komma att spelas in. Detta kan ske för att utveckla vår verksamhet (utbilda medarbetare och för att ge bättre service) och för att dokumentera ingångna avtal. Inspelningar gjorda för ändamålet att utveckla vår verksamhet sparas som längst i tre månader, medan inspelningar gjorda för att dokumentera ingångna avtal som längst sparas i fem år.

*Eller kontaktpersoner hos andra juridiska personer som är potentiella kunder.