Information till kontaktpersoner hos leverantörer, återförsäljare och andra samarbetspartners om Sweas behandling av personuppgifter

Information till kontaktpersoner hos leverantörer, återförsäljare och andra samarbetspartners om Sweas behandling av personuppgifter

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Swea Energi AB, org. nr 556370–3205, Spårgatan 5, 602 23 Norrköping, tel. nr 020–450 800, e-post dataskydd@sweaenergi.se, är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter (se ovan för kontaktuppgifter).

Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten).

Varför behandlar vi personuppgifter?
Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtal med våra samarbetspartners (inkluderat din arbets- eller uppdragsgivare) och kunder (bl.a. för att kunna kommunicera med våra leverantörer, återförsäljare och andra samarbetspartners och för att kunna hantera avtalsrelationer med våra kunder). Vi anser att detta är ett berättigat intresse för behandlingen. Vi anser också att planering och utveckling av vår verksamhet, goodwill, säkerhetsändamål, dokumentering och administration av avtal mellan oss och din arbets- eller uppdragsgivare, administration av försäkringsärenden, systemadministration, uppfyllelse av relevanta certifieringar, att kunna uppvisa regelefterlevnad samt hantering av rättsliga anspråk är berättigade intressen, och kan behandla dina personuppgifter för dessa ändamål. Vi bedömer att våra intressen är berättigade för angivna ändamål och att dina intressen inte väger tyngre.

Vi kan behandla chaufförers positioneringsuppgifter för logistiska ändamål, fördelning av resurser, säkerhet (för chauffören, övriga personer, godset och materialet), klagomålshantering, kundservice och i syfte att föra den elektroniska färdskrivaren. Vi bedömer att våra intressen är berättigade för angivna ändamål och att dina intressen som chaufför inte väger tyngre.

I vissa fall måste vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. för att sköta vår ekonomi och bokföring.

Vi kan behandla uppgifter som rör din hälsa i samband med rapportering om incidenter. I den mån vi behandlar sådana känsliga personuppgifter är behandlingen nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk. Ändamålet med sådan behandling är att kunna hantera incidenter, t.ex. olyckor eller skadeåverkan

Vilka uppgifter om dig behandlar vi?
Vi kan inhämta uppgifter om dig från den samarbetspartner som är din arbets- eller uppdragsgivare och som vi har en avtalsrelation med. Vi kan också inhämta uppgifter om dig från fordonsregistret eller allmänheten (t.ex. vid rekommendationer inför nya avtalsrelationer). De kategorier av uppgifter som vi inhämtar om dig är typiskt sett namn, telefonnummer, e‑postadress, personnummer, arbets- eller uppdragsgivare, titel, ansvarsområden och behörigheter. Vi kan även beroende på situation behandla bilder, ljud- och videoupptagningar, körkortsuppgifter, fordonsuppgifter, positioneringsuppgifter, uppgifter om arvode, identifikationsuppgifter i IT-system, samt uppgifter om hälsa (i samband med eventuell incidentrapportering), som antingen du eller din arbets- eller uppdragsgivare lämnar till oss.

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, banker, försäkringsbolag och till myndigheter och andra offentliga organ.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?
Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som vi har ett avtal med den samarbetspartner som du är verksam hos och i ett år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre eller kortare tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att sköta vår bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) i samband med rättsliga anspråk. För att kunna utöva eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid.

Telefonsamtal med våra medarbetare kan komma att spelas in. Detta kan ske för att utveckla vår verksamhet (utbilda medarbetare och för att ge bättre service) och för att dokumentera ingångna avtal. Inspelningar gjorda för ändamålet att utveckla vår verksamhet sparas som längst i tre månader, medan inspelningar gjorda för att dokumentera ingångna avtal som längst sparas i fem år.