Information till arbetssökande och referenspersoner om Sweas behandling av personuppgifter

Information till arbetssökande och referenspersoner om Sweas behandling av personuppgifter

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Swea Energi AB, org. nr 556370–3205, Spårgatan 5, 602 23 Norrköping, tel. nr 020–450 800, e-post dataskydd@sweaenergi.se, är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter (se ovan för kontaktuppgifter).

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten).

Varför behandlar vi personuppgifter?
Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att tillsätta tjänster hos oss. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att kunna uppvisa regelefterlevnad samt i samband med rättsliga anspråk. Vi bedömer att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål är berättigat och att dina intressen inte väger tyngre. Att du som arbetssökande lämnar dina uppgifter till oss är en förutsättning för att du ska kunna söka en tjänst hos oss och att eventuellt anställningsavtal ska kunna ingås.

Vilka uppgifter om dig behandlar vi?
Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss. Det kan exempelvis vara namn, kontaktuppgifter, personnummer, kön, körkortsuppgifter, behörigheter och utbildningar, samt uppgifter om nuvarande och tidigare anställningar.

Vi kan inhämta uppgifter om inkomst och skuldhistorik från Bisnode Sverige AB, eller motsvarande kreditupplysningsföretag, samt uppgifter från de referenspersoner som du som arbetssökande har angett. De kategorier av personuppgifter om dig som arbetssökande som inhämtas från referenspersoner är typiskt sett arbets-/uppdragsgivare, anställningsperiod, arbetsprestation, personliga egenskaper, titel och ansvarsområden.

Vi kan inhämta personuppgifter om referenspersoner från arbetssökande i samband med ansökan till en tjänst. De kategorier av personuppgifter om dig som referensperson som inhämtas från den arbetssökande är typiskt sett namn, telefonnummer, e-postadress, arbets-/uppdragsgivare, titel och ansvarsområden.

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, banker, försäkringsbolag och till myndigheter och andra offentliga organ.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?
Personuppgifter för sökande vars ansökan inte lett till anställning sparar vi under den tid som krav som uppstår genom rekryteringsprocessen kan riktas mot oss. Om du som arbetssökande vill att vi sparar dina personuppgifter under en längre tid för framtida tillsättningar av tjänster är du välkommen att kontakta oss. Om tvist har inletts kan vi behandla personuppgifterna under den tid som tvisten pågår.