Information om Sweas behandling av personuppgifter i samband med incidentrapportering

Information om Sweas behandling av personuppgifter i samband med incidentrapportering

Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Swea Energi AB, org. nr 556370–3205, Spårgatan 5, 602 23 Norrköping, tel. nr 020–450 800, e-post dataskydd@sweaenergi.se, är s.k. personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lag.

För personuppgifter som förekommer i samband med incidentrapportering är Swea tillsammans med koncernbolaget DCC Management Services Ltd (DCC House, Leopardstown Road, Foxrock, Dublin 18) s.k. gemensamt personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter. Swea ansvarar för att tillhandahålla dig relevant information om behandlingen av dina personuppgifter och för att tillgodose dina rättigheter enligt lag.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta oss om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter (se ovan för kontaktuppgifter).

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten).

Varför behandlar vi personuppgifter?
Vi kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. för att rapportera till myndighet om det har inträffat en incident. Vi kan också behandla dina uppgifter för säkerhetsändamål, administration av försäkringsärenden, i goodwillsyfte, administration av betaltransaktioner, för planering och utveckling av verksamheten, att kunna uppvisa regelefterlevnad och i samband med rättsliga anspråk. Vi bedömer att våra intressen är berättigade för angivna ändamål och att dina intressen inte väger tyngre.

Vi kan behandla uppgifter som rör din hälsa i samband med rapportering om incidenter. I den mån vi behandlar sådana känsliga personuppgifter är behandlingen nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara eventuella rättsliga anspråk. Ändamålet med sådan behandling är att kunna hantera incidenter, t.ex. olyckor eller skadeåverkan.

Vilka uppgifter om dig behandlar vi?
Vi kan inhämta uppgifter om dig från fordonsregistret, våra samarbetspartners och allmänheten (vid incidentrapportering). De kategorier av uppgifter som vi inhämtar om dig är typiskt sett namn, telefonnummer, e‑postadress, arbets-/uppdragsgivare, fordonsuppgifter, försäkringsuppgifter, relation till den inträffade incidenten och inträffade skador. Vi kan även behandla motsvarande uppgifter som du lämnar till oss.

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, banker, försäkringsbolag och till myndigheter och andra offentliga organ.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?
Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) i samband med rättsliga anspråk. För att kunna utöva eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid.

Telefonsamtal med våra medarbetare kan komma att spelas in. Detta kan ske för att utveckla vår verksamhet (utbilda medarbetare och för att ge bättre service) och för att dokumentera ingångna avtal. Inspelningar gjorda för ändamålet att utveckla vår verksamhet sparas som längst i tre månader, medan inspelningar gjorda för att dokumentera ingångna avtal som längst sparas i fem år.